NASZ BIEG

Trasa VI edycji Biegu Ląduj w Osowej

Szkoła Podstawowa nr 81 w Gdańsku Osowej (boisko trawiaste) -
- ul. Niedziałkowskiego -
- ul. Barniewicka -
- ul. Nowy Świat -
- Renk -
- Selgros -
- ul. Wodnika -
- ul. Junony -
- ul. Koziorożca -
- ul. Niedziałkowskiego -
- boisko przy Szkole Podstawowej nr 81

Zapisy VI edycji Biegu Ląduj w Osowej - 22 września 2019

Zapisy internetowe trwają do 18 września (przelewy przyjmowane są do 19 września do godz. 23.59). Koszt rejestracji 30 zł. - Zapisz się!

Możliwość zapisania się na miejscu - w biurze zawodów. Koszt rejestracji 45 zł.


Biuro zawodów

Wszystkie osoby zgłoszone do udziału w biegu muszą dokonać weryfikacji zgłoszenia w Biurze Zawodów.

Biuro zawodów będzie czynne: (budynek administracyjny przy Pływalni SP 81 - wjazd od ul. Niedziałkowskiego)

 • sobota (21 września) w godzinach 16.00-19.00
 • niedziela (22 września) w godzinach 08.00-10.00

Przygotuj: dowód osobisty/upoważnienie do odbioru pakietu, osoby niepełnoletnie muszą odebrać pakiet z Rodzicem/Opiekunem.

Regulamin VI edycji Biegu Ląduj w Osowej

§ 1 - Cel imprezy

Celem imprezy jest:

 1. Popularyzacja biegania, jako najprostszej formy ruchu, wśród młodzieży, dzieci i dorosłych
 2. Integracja środowiska lokalnego dzielnicy Osowa
 3. Wyłonienie najlepszych zawodników w poszczególnych grupach wiekowych
 4. Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji

§ 2 - Nazwa, termin i lokalizacja imprezy

 1. Nazwa imprezy brzmi: Ląduj w Osowej
 2. Impreza odbędzie się w niedzielę, 22 września 2019 r. w godz. 11:00-13:00
 3. Impreza odbędzie się w Gdańsku. Start i meta na ul. Niedziałkowskiego w dzielnicy Osowa, w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej nr 81. Trasa obejmuje 10 km i biegnie następującymi ulicami: boisko przy Szkole Podstawowej nr 81 – ul. Niedziałkowskiego – ul. Barniewicka – ul. Nowy Świat – teren Targowiska Handlowego Renk – ul. Nowy Świat – ul. Barniewicka – ul. Niedziałkowskiego – boisko przy Szkole Podstawowej nr 81.

§ 3 - Organizator i patroni imprezy

 1. Organizatorem imprezy jest Stowarzyszenie Klub Sportowy Olimpia Osowa, ul. Myśliborska 6, 80-299 Gdańsk, KRS: 0000086649
 2. Patronat honorowy nad imprezą objęli:
  • Marszałek Senatu RP
  • Marszałek Województwa Pomorskiego
  • Prezydent Miasta Gdańska
  • Rektor Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego
 3. Patronat medialny nad imprezą objęli:
  • Gazetka U nas
  • Osowa.com
  • Osowa24.pl
  • Prawo do Sportu.pl

§ 4 - Warunki uczestnictwa w imprezie

 1. Uczestnikiem biegu może być wyłącznie osoba, która:
  • ukończyła 16. rok życia. Osoby poniżej 18. roku życia zostaną dopuszczone do startu po przedstawieniu organizatorom zawodów pisemnej zgody rodzica lub prawnego opiekuna
  • znajduje się w stanie zdrowotnym umożliwiającym udział w imprezie bez ryzyka poniesienia uszczerbku na zdrowiu. Każdy uczestnik startuje w biegu na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów), co potwierdza poprzez podpisanie oświadczenia, którego wzór podany zostanie na stronie internetowej wskazanej przez Organizatora w ogłoszeniu o imprezie
  • dokona zgłoszenia udziału za pośrednictwem strony internetowej wskazanej przez Organizatora w ogłoszeniu o imprezie. Zgłoszenia przyjmowane są w terminie od 15 czerwca 2019 do dnia 19 września 2019 oraz uiści opłatę w wysokości 30 zł do dnia 19 września 2019 do godz. 23:59 na konto:
   - nr rachunku bankowego
   Stowarzyszenie KS Olimpia Osowa
   ul. Myśliborska 6
   80-299 Gdańsk
   nr. 75 7999 9995 0651 7775 6804 0001
 2. Każdy uczestnik imprezy ma obowiązek zapoznać się z niniejszym regulaminem i zobowiązany jest do jego przestrzegania
 3. Wszystkie osoby zgłoszone do udziału w biegu muszą dokonać weryfikacji zgłoszenia w Biurze Zawodów. Termin i godziny otwarcia biura: 21 września 2019 r. w godz. 16.00-19.00, 22 września 2019 r. w godz. 08.00-10.00 (budynek administracyjny przy Szkole Podstawowej nr 81, wjazd od ul. Niedziałkowskiego).
 4. Istnieje możliwość zapisania się w biurze zawodów w wyżej wyznaczonych godzinach za opłatą 45 zł od osoby.

§ 5 - Świadczenia organizatora na rzecz uczestników imprezy

 1. Każdy uczestnik biegu otrzyma od Organizatora pakiet startowy obejmujący:
  • numer startowy z chipem
  • napój
  • medal pamiątkowy
  • materiały promocyjne i gadżety od patronów i sponsorów
 2. Zwycięzcy biegu zostaną uhonorowani następującymi nagrodami:
  • Trzy pierwsze miejsca - okolicznościowe statuetki
  • Wśród pozostałych, obecnych uczestników biegu zostaną rozlosowane nagrody rzeczowe

  • Kategorie wiekowe: OPEN kobiety i mężczyźni, K-20, M-20, K-30, M-30, K-40, M-40, K-50, M-50, K-60+, M-60+
 3. Bieg jest objęty ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej Organizatora z tytułu szkód poniesionych przez uczestników. Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków jest dobrowolne i leży w gestii samych uczestników
 4. Organizatorzy zapewniają opiekę lekarską w trakcie zawodów
 5. Organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdu, zakwaterowania, wyżywienia oraz innych kosztów udziału zawodników w biegu, niewymienionych wprost w regulaminie
 6. Organizatorzy zapewniają uczestnikom możliwość skorzystania z szatni oraz depozytu wartościowych przedmiotów

§ 6 - Zasady rozgrywania zawodów

 1. Zawody odbędą się bez względu na pogodę
 2. Mapki trasy zostaną umieszczone w dniu zawodów w widocznych miejscach w okolicy Biura Zawodów
 3. Zawodnik zostaje dopuszczony do startu w wyścigu po spełnieniu warunków uczestnictwa, o których mowa w § 4 oraz po przymocowaniu numeru startowego otrzymanego od organizatora
 4. Zawodnicy startują indywidualnie z linii startu, ze startu wspólnego, po usłyszeniu sygnału dźwiękowego wydanego przez Organizatora
 5. W trakcie biegu zawodnicy nie mogą skracać ani zmieniać wyznaczonej przez organizatora trasy
 6. W przypadku, gdy zawodnik zejdzie z trasy biegu powinien powrócić na nią i rozpocząć w tym samym punkcie, w którym z niej zszedł
 7. Podczas trwania biegu zawodnik powinien zachowywać się w sposób zgody z duchem Fair Play
 8. Zabrania się używania szklanych pojemników i przedmiotów w pobliżu i na trasie biegu
 9. Przypadki rażącego łamania regulaminu będą karane przez organizatorów dyskwalifikacją
 10. Zwycięzcą indywidualnym biegu zostaje zawodnik, który jako pierwszy minie metę

§ 7 - Postanowienia końcowe

 1. Wszystkie sprawy sporne rozstrzyga sędzia główny zawodów
 2. Zgłaszając swój udział w biegu uczestnicy zawodów wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku oraz ich imienia i nazwiska w relacjach z imprezy zamieszczanych w mediach oraz materiałach promocyjnych organizatora oraz wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych na potrzeby organizowanych przez Organizatora imprezy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. 133/97, poz. 883). Zgadzają się również na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną i udostępniają w tym celu swój adres e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 144/02, poz. 1204)
 3. Telefony kontaktowe w dniu zawodów: Dariusz Milczyński 501 446 452 lub Karolina Podjaska 606 730 055
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. Ewentualne zmiany dotyczące zasad rozgrywania zawodów i trasy, a wynikłe w ostatniej chwili, będą podane zawodnikom do wiadomości tuż przed startem przez organizatorów


NASI SPONSORZY
MASZ PYTANIE ?

Zadzwoń do nas:

606-730-055

Napisz do nas:

Stowarzyszenie KS Olimpia Osowa

ul. Myśliborska 6

80-299 Gdańsk

info@ladujwosowej.pl